• Home
  • //
  • Algemene Voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Advocaat aan de Cliënt levert (dienstverleningsovereenkomst). Telkens als een Cliënt een beroep doet op de diensten van de Advocaat, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de Cliënt zullen enkel van toepassing zijn mits de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door de Advocaat. Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van de Advocaat, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of op deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Advocaat worden aanvaard.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, voert de Advocaat iedere communicatie met de Cliënt per e-mail, op het door de Cliënt opgegeven e-mailadres. De Cliënt communiceert onmiddellijk iedere gebeurlijke wijziging in e-mailadres en/of andere contactgegevens aan de Advocaat.

3. De Advocaat informeert de Cliënt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van het dossier. De Cliënt verbindt zich er van zijn kant toe alle nodige en nuttige gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken aan de Advocaat. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de Advocaat verstrekte informatie. De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Cliënt.

4. De Advocaat verbindt zich ertoe zijn prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt de Advocaat zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. De Advocaat is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de Cliënt, aan derden of aan overmacht.

5. De Advocaat is onderworpen aan het beroepsgeheim. De overdracht van brieven, adviezen, conclusies, procedurestukken, … door de Advocaat aan de Cliënt gebeurt onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de Cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert. De Cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Advocaat.

6. De adviezen, opinies, conclusies, schriftelijke stukken enz. uitgaande van de Advocaat zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt, gereproduceerd, verspreid of geëxploiteerd worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Advocaat.

7. Afgezien van de gebruikelijke diensten die de Advocaat levert, gaat de Cliënt akkoord dat de Advocaat voor specifieke opdrachten en zonder afzonderlijke en voorafgaande goedkeuring van de Cliënt een beroep kan doen op andere advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, vertalers, accountants, …. De Cliënt laat de keuze van deze derde(n) over aan de Advocaat. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst tussen de Advocaat en de Cliënt is de Advocaat niet aansprakelijk voor de diensten of prestaties van derden waarop de Advocaat of de Cliënt een beroep doen.

8. Behoudens andersluidende mededeling zijn de facturen van de Advocaat betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet (desgevallend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR als schadebeding. Bij gebrek aan tijdige betaling door de Cliënt kan de Advocaat bovendien besluiten om zijn verdere prestaties op te schorten, zonder dat de Advocaat aansprakelijk kan worden gesteld voor het daardoor gebeurlijk niet naleven van termijnen of het niet leveren van prestaties.

9. Zo de Advocaat in hetzelfde dossier namens meerdere personen of rechtspersonen optreedt, kan de Advocaat elke persoon of rechtspersoon hoofdelijk en ondeelbaar aanspreken tot betaling van zijn facturen.

10. De Advocaat is gerechtigd tussentijdse voorschotten te vragen, die in mindering gebracht worden op de eindafrekening. De Advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden ter aanzuivering van de openstaande provisies, kosten of ereloon.

11. Klachten of opmerkingen over de facturen van de Advocaat dienen op straffe van verval schriftelijk te worden geformuleerd door de Cliënt binnen de 10 dagen na verzendingsdatum. Bij gebrek aan tijdige reclamatie wordt de factuur onherroepelijk geacht aanvaard te zijn.

12. De aansprakelijkheid van de Advocaat is beperkt tot het bedrag van de maximale dekking van de door hem onderschreven verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid (waarvan het bedrag en desgevallend een attest op verzoek van de Cliënt kunnen worden meegedeeld), en tot wat daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerd wordt, binnen de grenzen van de dekking.

13. Mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving kan elk der partijen de dienstverleningsovereenkomst op elk ogenblik beëindigen, zonder dat aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd is. De Advocaat maakt in dat geval zijn eindfactuur op, rekening houdende met de kosten en prestaties tot en met de beëindiging van de overeenkomst.

14. Na beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst archiveert de Advocaat het dossier en bewaart hij dit vervolgens gedurende een periode van vijf jaar.  Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

15. Indien een of meerdere bedingen van onderhavige algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van onderhavige algemene voorwaarden niet aan.

16. De dienstverleningsovereenkomst tussen de Advocaat en de Cliënt, evenals onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken te Hasselt (België) exclusief bevoegd, met dien verstande dat de Advocaat tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de Cliënt.

Contact

Diesterstraat 10

3980 Tessenderlo

info@advocaatpiot.be

0495 930 120

BTW BE 0828.890.734

© 2022 – Alle Rechten Voorbehouden – Privacybeleid